Υλοποίηση Ευφυούς Συστήματος Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων του Δήμου Αμφιλοχίας

Η AMCO ABEE υπέγραψε, ως ένωση εταιρειών με την Printec A.E., σύμβαση με τον Δήμο Αμφιλοχίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων του Δήμου Αμφιλοχίας». Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ, να ενημερώνονται για τα επίπεδα κατανάλωσης μέσω Web και φορητών συσκευών, να αντιλαμβάνονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα διαρροών ή /και υπερκαταναλώσεων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να ενημερώνονται για μία σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με έξυπνες πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.