Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ανέλαβε η AMCO ABEE, ως ένωση με την εταιρεία S.M.R. Consultants. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Το έργο αποτελεί μέρος της της δράσης Sustainable «Urban Mobility in MED PORT cities- SUMPORT”, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020.

Στόχος του έργου είναι η αύξηση των ικανοτήτων των πόλεων-λιμανιών στο πεδίο του σχεδιασμού για την Βιώσιμη Κινητικότητα μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχουσες πόλεις-λιμάνια θα εκπονήσουν Σσχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ή θα επικαιοροποιήσουν τα υφιστάμενά τους. Επιπλέον, οι πόλεις-λιμάνια θα υλοποιήσουν ή θα προσομοιώσουν δράσεις, δοκιμάζοντας, διάφορους τύπους παρεμβάσεων (υλοποίηση ποδηλατοδρόμων-ποδηλατολωρίδων, ανάπτυξη συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων, προώθηση συνεπιβατισμού, ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας σε συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών), που αφορούν στην βιώσιμη κινητικότητα και θα έχουν απτές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών τους.