Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων (SMART-BLISTER – Τ1ΕΔΚ-02506)

Αντικείμενο του έργου Smart Blister είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου, η οποία θα δίνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων με τη χρήση blisters. Η προτεινόμενη λύση απαρτίζεται από (α) έξυπνη συσκευασία blister, η οποία θα διαθέτει παθητικό ηλεκτρονικό κύκλωμα τυπωμένο πάνω στο blister με αγώγιμα μελάνια ή μελάνια μεγάλης αντίστασης ενός στρώματος και (β) μικρή συσκευή ενεργοποίησης του blister και επικοινωνίας με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους.

Στο φιλμ που επικολλάται στο πίσω μέρος κάθε blister θα τυπώνεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο θα μπορεί να ανιχνεύει την εξαγωγή ενός χαπιού. Αυτό το κύκλωμα θα διαθέτει ακροδέκτες στην άκρη του blister πάνω στους οποίους θα προσαρτάται εύκολα μικρή συσκευή ενεργοποίησης του blister και επικοινωνίας, η οποία θα έχει το σχήμα ενός μικρού μάνταλου. Αυτή η συσκευή θα “παρακολουθεί” την κατάσταση στο τυπωμένο κύκλωμα του blister, θα ανιχνεύει περιοδικά την κατάσταση κάθε θέσης χαπιού και θα την αποστέλλει στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα μέσω ασύρματου δικτύου. Επίσης, η συσκευή θα μπορεί να δίνει ακουστικά και οπτικά σήματα στον ασθενή ειδοποιώντας τον τη χρονική στιγμή λήψης ενός φαρμάκου.

Η καινοτομία της προτεινόμενης λύσης αφορά στη χρήση τεχνικών εκτύπωσης ηλεκτρονικού κυκλώματος ενός στρώματος με αγώγιμα και υψηλής αντίστασης μελάνια σε blister μαζικής παραγωγής. Έχει το πλεονέκτημα της εύκολης και φθηνής μαζικής παραγωγής έξυπνων blisters. Επίσης, η προτεινόμενη συσκευή ενεργοποίησης θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμη, θα μπορεί εύκολα να προσαρτάται σε όλα τα blister και το κόστος της αναμένεται να είναι πολύ χαμηλό.

Στόχοι του έργου:

– Εύκολη και χαμηλού κόστους εφαρμογή σε επίπεδο μαζικής παραγωγής

– Εύκολη διαδικασία υιοθέτησης και χρήσης

– Ειδοποίηση ασθενούς

– Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση παράλειψης μιας δόσης

– Υλοποίηση πρωτότυπων blister και συσκευών ενεργοποίησης

– Υλοποίηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος αποστολής στοιχείων

– Αύξηση του βαθμού φαρμακευτικής συμμόρφωσης

Το έργο SMART-BLISTER υλοποιείται από την AMCO ΑΒΕΕ, το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ  και την BODERM AE στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02506).