Σύστημα Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης στον Δήμο Μεγαρέων

Στην AMCO ABEE ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης του Δήμου Μεγαρέων”. Το έργο περιλαμβάνει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης πρόσβασης και πληρωμών του δημοτικού χώρου στάθμευσης το οποίο αποτελείται από εξοπλισμό διαχείρισης πρόσβασης οχημάτων (μπάρες πρόσβασης και τερματικά εισόδου και εξόδου), σύστημα LPR (κάμερες και λογισμικό), εξοπλισμό χειροκίνητου ταμείου για την πληρωμή των τελών στάθμευσης, αυτόματο πωλητή πληρωμής τελών στάθμευσης καθώς και λογισμικό back-office για τη διαχείριση των καρτών μονίμων πελατών και τη διαχείριση των εισπράξεων από διαβατικούς πελάτες.