Σύστημα Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης στον Δήμο Θέρμης

Η AMCO ABEE ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός συστήματος αυτόματης διαχείρισης του υπόγειου δημοτικού σταθμού οχημάτων (Parking) πλατείας Παραμάνα οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης». Στα πλαίσια του έργου, η AMCO κατασκεύασε και εγκατέστησε στον Δήμο Θέρμης ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης του δημοτικού χώρου στάθμευσης το οποίο αποτελείται από εξοπλισμό διαχείρισης πρόσβασης οχημάτων (τερματικά εισόδου και εξόδου), σύστημα LPR (κάμερες και λογισμικό), εξοπλισμό χειροκίνητου ταμείου για την πληρωμή των τελών στάθμευσης, καθώς και λογισμικό back-office για τη διαχείριση των καρτών μονίμων πελατών και τη διαχείριση των εισπράξεων από διαβατικούς πελάτες.