Συντήρηση Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Πατρέων

Την συντήρηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Πατρέων ανέλαβε η AMCO ΑΒΕΕ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες και περιλαμβάνει την παρακολούθηση λειτουργίας, την τακτική συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των 63 παρκομέτρων του Δήμου καθώς και του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος, βάσει συμφωνημένου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών (SLA).