Συμμετοχή της AMCO στο έργο “Smart Blister”

H AMCO συμμετέχει στο έργο  Smart Blister «Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων», με κωδικό Τ1ΕΔΚ-02506, που εντάχθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης.

Κατεβάστε το poster του έργου.