Στην Κοινοπραξία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ– INDIGITAL – AMCO» το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου της Θεσσαλονίκης

Την Πέμπτη 25/2/2021 υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική, και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)»

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ– INDIGITAL – AMCO».

Το έργο αφορά στον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα Λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών άλλων συγκοινωνιακών φορέων στην Ευρώπη. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και Φορέας Χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Η σύμβαση προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείριση έξυπνου εισιτηρίου, τηλεματικής και πληροφόρησης επιβατών καθώς και συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και εγγράφων/ροής εργασιών.

Η εταιρεία AMCO ΑΒΕΕ, έχοντας ήδη υλοποιήσει επιτυχώς παρόμοια έργα ευφυών μεταφορών σε περισσότερες από 15 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αμερική, συμμετέχει και στην υλοποίηση του έργου για τον 2ο μεγαλύτερο συγκοινωνιακό φορέα της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση των συστημάτων έξυπνου εισιτηρίου και πληροφόρησης επιβατών.