Προμήθεια εξοπλισμού τηλεματικής και ανάπτυξη λογισμικού στα οχήματα του ΤΡΑΜ της Αθήνας

H AMCO ανέλαβε την προμήθεια εξοπλισμού τηλεματικής και την ανάπτυξη λογισμικού οχήματος για τα 25 νέα οχήματα «Citadis XO5» του ΤΡΑΜ της Αθήνας, ως υπεργολάβος της πολυεθνικής εταιρείας Alstom Transport, η οποία θα κατασκευάσει τα νέα οχήματα.

Στα πλαίσια του έργου, η AMCO θα προμηθεύσει την Alstom με τον απαραίτητο εξοπλισμό τηλεματικής, ο οποίος θα εγκατασταθεί στα νέα οχήματα (υπολογιστές οχήματος, οθόνες οδηγού, εξοπλισμός επικοινωνίας) και θα υλοποιήσει την εφαρμογή λογισμικού, η οποία θα εξασφαλίζει την επικοινωνία του εξοπλισμού τηλεματικής τόσο με το σύστημα TCMS (Train Control Management System) των νέων οχημάτων ΤΡΑΜ όσο και με τον εξοπλισμό πληροφόρησης επιβατών εντός των οχημάτων (οθόνες ενημέρωσης επιβατών, σύστημα ηχητικής αναγγελίας, σύστημα καταμέτρησης επιβατών).

Ταυτόχρονα, η νέα εφαρμογή λογισμικού θα εξασφαλίζει το integration των νέων οχημάτων με το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών του ΤΡΑΜ. Η εφαρμογή θα επικοινωνεί με το κέντρο ελέγχου του ΤΡΑΜ τόσο μέσω 4G όσο και μέσω TETRA και θα παρέχει τη δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων ζητήσεων προτεραιότητας στους μηχανισμούς αλλαγών και στους φωτεινούς σηματοδότες του δικτύου του ΤΡΑΜ, ώστε να υλοποιείται το «Πράσινο Κύμα» που ήδη εφαρμόζεται στο ΤΡΑΜ της Αθήνας.

Οι πρώτες δοκιμές στο δίκτυο του ΤΡΑΜ αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο του 2020, όταν θα παραδοθεί το πρώτο δοκιμαστικό όχημα.