Ευφυές σύστημα εξοικονόμησης υδάτινων πόρων στον Δήμο Νεμέας

Η AMCO ABEE υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Νεμέας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων του Δήμου Νεμέας». Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς ύδρευσης, να ενημερώνονται για τα επίπεδα κατανάλωσης μέσω Web και φορητών συσκευών, να αντιλαμβάνονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα διαρροών ή /και υπερκαταναλώσεων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να ενημερώνονται για μία σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με έξυπνες πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.