Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης και Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης, ενημέρωσης οδηγών και διαχείρισης χώρου στάθμευσης στον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) ανέλαβε η AMCO ABEE, μετά από διεθνή διαγωνισμό, ως υπεργολάβος της εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.

Στα πλαίσια του έργου, η AMCO θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τα εξής:

  • Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών εντός του λιμανιού
  • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στον χώρο Pre-ISPS του λιμανιού, το οποίο περιλαμβάνει RFID readers μακράς εμβέλειας και αυτόματες μπάρες πρόσβασης
  • Ολoκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χώρου στάθμευσης στον χώρο Pre-ISPS του λιμανιού, το οποίο περιλαμβάνει τερματικά έκδοσης και ελέγχου πληρωμής εισιτηρίων χώρου στάθμευσης, σταθμό αυτόματης πληρωμής τελών στάθμευσης, κάμερες αναγνώσιρης πινακίδων οχημάτων, εξοπλισμό χειροκίνητου ταμείου και λογισμικό back-office διαχείρισης πληρωμών για τον χώρο στάθμευσης.
  • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών στους χώρους του λιμανιού, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλούς καρταναγνώστες (proximity, QR code, magnetic)
  • Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών του συστήματος